B2B salg / Erhvervskøb

Kontaktoplysninger
 
NFC ApS
H.C.Ørstedsvej 50 C
1879 Frederiksberg C
CVR nr.: 33147139
 
 
Nedenfor er følgende punkter gennemgået
 
1B – 20B). Om B2B salg / Erhvervskøb
———————————————
Erhvervssalg
 
1B). B2B salg / Erhvervskøb
Ønsker du at købe produkter med henblik på videresalg – Klik her for mere information om engrossalg.
 
2B). Generelt om erhvervskøb
Medmindre andet er skrifteligt aftalt gælder disse almindelige salgs og leveringsbetingelser (herefter betingelser) for NFC ApS, H.C. Ørstedsvej 50C, 1879 Frederiksberg C (herefter sælger) vedrørende leverancer til køber. Købers generelle indkøbsbetingelser, uanset om disse er en bestanddel af købers salgsdokument, kommer ikke i betragtning. Dette gælder uanset, hvornår disse måtte fremkomme. Giver køber urigtige oplysninger omkring salgssted eller købers forretningskoncept overfor sælger kan sælger ophæve eventuelle aftaler uden varsel. Sælger kan ligeledes hæve aftaler såfremt sælger mistænker, at køber ikke kan håndtere de ønskede produkter i overensstemmelse med gældende lovgivning.
 
For erhvervssalg gælder endvidere sælgers almindelige salgs- og leveringsbetingelser for engros.
 
Disse betingelser udleveres ved henvendelse.
 
Bemærk! Der er først indgået en bindende aftale, når vi /NFC har sendt ordrebekræftelse samt faktura på din bestilling.
 
3B). Returret
Returret skal aftales skriftligt på forhånd. Alle returforsendelser skal overholde, den til enhver tid gældende returprocedure, som udleveres efter anmodning.
 
4B). Erstatninger af produkter
NFC forbeholder sig retten til, at erstatte bestilte varer, med en anden vare, af samme kvalitet og prisniveau, som ordreafgiveren havde bestilt. Erstatning kan finde stedved, manglende levering fra NFCs leverandør, myndighedernes salgsforbud af pågældende vare, eller oversalg på grund af flere kunders samtidige ordreafgivelse.
 
5B). Leveringstid
Leveringstid er fastsat af sælger og efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der forelå ved tilbuddets fremsættelse og/eller aftalens indgåelse. Med mindre andet er skriftelig aftalt, betragtes en udskydning af leveringstiden med 5 arbejdsdage i enhver henseende som rettidig levering, således at køber ikke af denne årsag kan udøve nogle beføjelser overfor sælger. Sælger skal uden ugrundet ophold meddele køber om ændringer i leveringstiden.
 
6B). Reklamation og mangler
Ved levering skal køber straks, og senest inden 2 dage fra varens modtagelse, foretage en sådan undersøgelse af det solgte. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber straks efter mangler er eller burde være opdaget give sælger meddelelse herom med angivelse af, hvori manglen består. Såfremt køber har eller burde have opdaget manglen og køber ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende. Sælger vælger hvordan eventuelle mangler ved det solgte bliver afhjulpet. Herunder omleveret eller købssummen for det solgte vil blive krediteret køber. Har køber ikke indenfor 5 dage efter leveringsdatoen påberåbt sig en mangel overfor sælger, kan køber ikke senere gøre den gældende. Forandring af eller indgreb i det solgte uden sælgers samtykke fratager sælger for ethvert ansvar og enhver forpligtigelse. Der ydes ikke nogle former for garanti på købte vare eller leverede ydelser.
 
7B). Priser ved B2B
Forbehold for udsolgte produkter, forkerte priser, tryk og tastefejl. Uanset om det fremgår direkte af hjemmesiden eller ej, er nogle priser “tilbudspriser”. Disse priser er alene rettet mod slutbrugeren og fyrværkeributikken forbeholder sig retten, til at begrænse antallet af købte enheder til den angivne pris. Som udgangspunkt er der ikke begrænsning i mængden, men alene mængden, der kan købes til den givne pris. Dog så længe lager haves.
 
Betalingsbetingelserne ved erhvervskøb er forudbetaling. Med mindre andet er aftalt skrifteligt. Ved forsinket betaling beregnes en Morarente på 2% pr påbegyndt måned fra forfaldsdatoen. Manglende overholdelse af sælgers betalingsvilkår anses som væsentlig misligholdelse, der berettiger sælger til at stanse yderligere leverancer samt at kræve ethvert tilgodehavende, forfaldent som uforfaldent, indbetalt straks. For hver udsendt rykkerskrivelse opkræves et rykkergebyr på kr. 200.00 inkl. Moms.
 
8B). Produktinformation og ændringer
Oplysninger i produktinformation er kun bindende i det omfang, der udtrykkeligt af sælger skrifteligt henvises hertil. Sælger forbeholder sig ret til uden varsel, at fortage ændringer i alle produktspecifikationer, hvis dette kan ske uden væsentlig ulempe for køber. Tegninger, specifikationer mm som er udleveret før eller under aftalens indgåelse, forbliver sælgers ejendom og må ikke videregives uden sælgers skriftelige samtykke
 
9B). Forbehold for videresalg
Fyrværkeributikken.dk er ikke ansvarlig for eventuelle købers salg til tredjemand.
 
10B). Ansvarsbegrænsning ved B2B
Et erstatningskrav overfor sælger kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand.
 
11B). Ejendomsforbehold ved B2B
Sælger forbeholder sig, med de begrænsninger der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købssummen og med salgsgenstandens levering, forsendelse og forsikring påløbende omkostninger, som afholdes af sælger på købers vegne, er betalt af køber, eller der er stillet den aftalte sikkerhed, og indtil dette sker er køber ikke berettiget til at videresælge salgsgenstanden eller i øvrigt råde over varen på en måde, som strider mod sælgers ejendomsforbehold.Er køber ikke i stand til, at indfri sine forpligtigelser rettidigt bortfalder købers ret til tidligere betalte delbetalinger. Ydermere kan sælger holde køber ansvarlig for eventuelle omkostninger forbundet med købers manglende betaling.Ved omdannelse eller bearbejdelse af salgsgenstanden, uden denne dog mister sit særpræg eller identitet, opretholdes ejendomsforbeholdet, således at det omfatter den omdannede eller bearbejdet genstand for den værdi, salgsgenstanden repræsenterede uden omdannelse eller bearbejdelse. Når køber har betalt eller stillet aftalt sikkerhed for alle skyldige beløb, og ejendomsretten til salgsgenstanden er overgået til køber, skal sælger efter påkrav fra køber informerer om leveringsdato.
 
12B). Tilbud
Sælgers skriftelige tilbud, der ikke angiver en acceptfrist, bortfalder hvis overensstemmende accept ikke kommer frem til sælger inden 5 dage fra tilbuddets datering. Mundtlige tilbud skal accepteres straks. Sælgers tilbud afgives med forbehold for mellemsalg.
 
13B). Prisændringer
Alle priser er i danske kroner ekskl. Moms. Såfremt priserne for den tilbudte eller aftalte leverance ændres som følge ad ændringer i indkøbspriser, råvarepriser, valutakurs, fragt, told, skatter, afgifter o.l. er sælger berettiget til at ændre de over for køber tilbudte og/eller aftalte priser.
 
Omfatter leverancen af en af sælgers benyttede prisliste, fastsættes prisen for leverancen på grundlag af den prisliste, som er gældende på leveringstidspunktet.
 
14B). Produktinformation og ændringer
Oplysninger i produktinformation er kun bindende i det omfang, der udtrykkeligt af sælger skrifteligt henvises hertil. Sælger forbeholder sig ret til uden varsel, at fortage ændringer i alle produktspecifikekautioner, hvis dette kan ske uden væsentlig ulempe for køber. Tegninger, specifi kautioner som er er udleveret før eller under aftalens indgåelse, forbliver sælgers ejendom og må ikke videregives uden sælgers skriftelige samtykke.
 
15B). Returvarer
Der kan ikke returneres vare uden skriftelig aftale med sælger. Alle returforsendelser skal overholde, den til enhver tid gældende returprocedure, som udleveres efter anmodning.
 
16B). Erstatning af bestilt varer og produkter
NFC forbeholder sig retten til, at erstatte bestilte varer, med en anden vare, af samme kvalitet og prisniveau, som ordreafgiveren havde bestilt. Erstatning kan finde stedved, manglende levering fra NFCs leverandør, myndighedernes salgsforbud af pågældende vare, eller oversalg på grund af flere kunders samtidige ordreafgivelse.
 
17B). Leveringstid
Leveringstid er fastsat af sælger og efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der forelå ved tilbuddets fremsættelse og/eller aftalens indgåelse. Med mindre andet er skriftelig aftalt, betragtes en udskydning af leveringstiden med 5 arbejdsdage i enhver henseende som rettidig levering, således at køber ikke af denne årsag kan udøve nogle beføjelser overfor sælger. Sælger skal uden ugrundet ophold meddele køber om ændringer i leveringstiden.
 
18B). Ansvarsbegrænsning
For krav, der vedrøre sælgers opfyldelse eller manglende opfyldelse af sine forpligtigelser, er køber berettiget til erstatning for direkte tab med følgende begrænsninger: Sælgers erstatningsansvar er begrænset til direkte skader/tab, og er uanset årsag og uanset kravets art begrænset til det beløb, der er faktureret for den ydelse, der forårsager skaden/tabet eller er årsagen til eller direkte forbundet med erstatningskravet. Sælger er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig overfor køber for tabt fortjeneste, tabt besparelse, eller andre indirekte tab eller følgeskader, der skyldes anvendelsen af det solgte eller manglende muligheder for at anvende dette, uanset om sælger er blevet informeret om et sådan kravs mulighed. Sælges en vare eller en tjenesteydelse udenfor Danmark (Nb. Færøerne og Grønland betragtes ikke som Danmark her), fraskriver køber sig enhver erstatningskrav overfor sælger. Sælger NFC vare eller tjenesteydelser udenfor Danmark, accepterer køber af varen eller ydelse at denne er købt som beset og at NFC ikke kan drages til ansvar for evt. Fejl eller mangler ved produktet. Ovenstående gælder også hvis varen eller ydelsen eksportes.
 
19B). Force majeure
Sælger er ikke sædvanligvis erstatningsansvarlig overfor køber for tab, der hidrører fra omstændigheder af udsædvanlig art og som hindre, besværliggøre eller fordyrer aftalens opfyldelse, såfremt disse indtræder efter tilbuddets fremsættelse og ligger uden for sælgers kontrol, herunder: Arbejdskonflikter(strejker og lockouts), brand, krig, oprør, indre uroligheder, vejrlig og naturkatastrofer, valutarestriktioner, offentlig beslaglæggelse, import –eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning, væsentlig pris-­og/eller afgiftsforhøjelser, valutaudsving, produktions –og leveringsvanskeligheder, der skyldes forhold, der ikke kan bebrejdes sælger samt indtrædelse af force majeure og/eller hard ship hos relevante underleverandører.
 
20B). Tvister, lovvalg og værneting
Tvister mellem parterne, der ikke kan afgøres i mindelighed, skal afgøres ved sø‐og handelsretten i København, eller såfremt sø-­og handelsretten ikke har saglig kompetence til at behandle sagen ved en voldgift udpeget af sælger.
 
Opdateret d. 21. November 2023.